Robert Plant, slyly, yet entirely, golden, godly

Robert Plant, slyly, yet entirely, golden, godly